Nulltoleranse

Dagbladet har i en rekke artikler på nytt satt søkelys på seksuelle overgrep mot utviklingshemmede. ASVL ønsker å presisere at det er nulltoleranse mot overgrep i våre bedrifter.

ASVL vil takke Dagbladet for å ha satt søkelys på utviklingshemmedes rettsikkerhet i forbindelse med eldre stygge saker om seksuelle overgrep.

ASVL er en lands­omfattende arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for 234 vekstbedrifter som i hovedsak gir tilbud om kvalifisering, arbeidstrening, og varig tilrettelagt arbeid til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bedriftenes tilbud tilpasses de utfordringer enkeltmennesker og samfunnet møter.
 

Vekstbedriftene har et særlig fokus på å gi trygge og gode tilrettelagte arbeidsplasser. Dette for å sikre personens utvikling, vekst og vedlikehold av kompetanse. Vekstbedriftene har gjennom ASVL i flere år arbeidet for å få hjemmel til å kreve politiattest i forbindelse med ansettelse av ordinært ansatte. Det er sterkt beklagelig at departementet, til tross at de har vært kjent med de problemstillingene Dagbladet reiser, ikke har vært villig til å medvirke til at bedriftene får et slikt redskap for å unngå mulige overgrep.

Vi tror ikke politiattest alene vil fjerne muligheten for at det kan skje overgrep. Vi tror imidlertid at en slik hjemmel kan redusere risikoen for overgrep. Det er ingen grunn til at arbeidsplassen skal være den eneste arena hvor utviklingshemmede ferdes hvor det ikke er hjemmel for å kreve politiattest av ordinært ansatte.

Som Dagbladet forteller har det store flertallet av Vekstbedriftene innført rutiner for hvordan tiltaksansatte og ordinært ansatte skal omgås, slik at det ikke oppstår uakseptable forhold eller mistanke om uakseptable forhold. Vekstbedriftene er også sertifisert, eller i ferd med å bli sertifisert, etter et kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon. Slik sett arbeides det svært aktivt for at overgrep som Dagbladet har beskrevet ikke skal kunne skje igjen.

Etter vårt syn må Vekstbedriftenes aktive arbeid for å trygge de ansatte følges opp av Regjering og Storting slik at det nå blir gitt hjemmel for å kunne kreve politiattest.

Lovgiver må også kunne lempe på oppsigelsesvernet i saker hvor det foreligger begrunnet mistanke om misbruk av utsatte grupper. Hensynet til de tiltaksansatte, som Vekstbedriftene er satt til å gi trygge forhold gjennom gode og tilrettelagte arbeidsplasser, må her veie tyngre enn den mulige tvil som kan konstrueres omkring den ordinært ansattes forhold.

 

Medlemsbedriftene har over lang tid utviklet tilbudet til arbeidstakerne på Varig tilrettelagt arbeid og økt sin kompetanse når det gjelder arbeidsarenaer og pedagogiske metoder, slik at mange av bedriftene også kan tilby de øvrige arbeidsmarkedstiltakene som NAV etterspør. Bedriftene utvikler mennesker. Dette er bakgrunnen for at bedriftene går under betegnelsen ”Vekstbedrifter”. Arbeidsmiljøet er ifølge FAFO godt og kjennetegnet av stor arbeidsglede.