Tiden er moden for en jobbgaranti

300 nye tilrettelagte jobber i statsbudsjettet er altfor lite, mener ASVL.

Tiden er moden for en jobbgaranti
Finansminister Siv Jensen la frem regjeringens forslag til statsbudsjett 7. oktober. Foto: Rune Kongsro.Regjeringen legger opp til 300 nye tilrettelagte jobber i statsbudsjettet for 2020.

-Dette er et overraskende lavt tall, og innebærer at regjeringen justerer ned satsingen på utviklingshemmede, etter flere år der gruppen har blitt sterkere prioritert, sier Dag Sandvik, direktør i ASVL.

Behovet vokser med minst 800 hvert år

Bare i sommer gikk det ut 800 elever som trolig vil få behov for en tilrettelagt jobb. Sommeren 2020 må ytterligere 800 stille seg i køen.

Med denne takten bidrar regjeringen til at stadig flere ungdom skyves ut i passivitet og utenforskap, påpeker Sandvik.

-Dette går ikke lenger. Nå må vi få på plass en jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil jobbe når de er ferdige på skolen. En jobbgaranti vil sikre en sømløs overgang fra videregående til jobb for unge som trenger forutsigbarhet, sier han.

Han påpeker at regjeringen har forpliktet seg til å satse på arbeidsplasser til utviklingshemmede gjennom Granavolden-erklæringen, og at en jobbgaranti ville passe godt inn i Likeverdsreformen, som regjeringen nå går i gang med.

Kutter i arbeidsmarkedstiltak

Regjeringen viderefører bevilgningen til Inkluderingsdugnaden på 125 millioner kroner, og øker med 50 millioner i 2020. Samtidig tas den totale rammen for arbeidsmarkedstiltak noe ned.  

-Vi synes det er uheldig at regjeringen velger å kutte. De som trenger mest hjelp til å komme i jobb, gjør det uavhengig av konjunkturer, sier Sandvik.

Særlig Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak som kommer denne gruppen til gode, og det er derfor svært viktig at dette tiltaket prioriteres.

Lærekandidatordningen

I Statsbudsjettet skriver regjeringen at tilskuddet til lærlinger og lærekandidater går inn i fylkeskommunenes rammetilskudd.

For å sikre at personer med vedtak om spesialundervisning får muligheten til å benytte seg av lærekandidatordningen i alle fylker, må budsjettet følges opp med et nasjonalt regelverk etter den modellen som praktiseres i Østfold.

I dette fylket er ordningen forbeholdt nettopp elever med vedtak om spesialundervisning. Et eget opplæringskontor bidrar til at opplæringen blir individuelt tilpasset og i henhold til gjeldende fagplaner. I tillegg er tilstrekkelig finansiering på plass. Dette siste er helt avgjørende fordi elever med utviklingshemning mange steder ikke får anledning til å velge et opplæringsløp i bedrift, og dermed blir utsatt for diskriminering.

Vi må gjøre arbeid mulig for alle

ASVL er opptatt av å gjøre arbeid mulig for alle. Under høstens budsjetthøringer vil ASVL fortelle stortingspolitikerne hvilke tiltak vi mener er nødvendig for å hindre at utviklingshemmede og andre som trenger tilrettelagt jobb, blir holdt utenfor arbeidsmarkedet.

Tiltakene er:

  • Etablere en jobbgaranti for utviklingshemmede som kan og vil arbeide etter endt skolegang
  • Etablere nye fordelingskriterier for tildeling av tilrettelagte jobber. I dag foretas tildeling basert på antall uføre under 40 år. Dette sier lite om den reelle mangelen på jobber. Det er derfor behov for en forskningsbasert dokumentasjon av behovet. Inntil denne foreligger bør kriteriene være basert følgende kritierier: a) Da tilrettelagte jobber er et knapphetsgode over hele landet, må ingen bedrifter eller fylker miste eksisterende arbeidsplasser i tiltaket. b) Tildeling av nye arbeidsplasser må basere seg på underdekning av VTA-plasser i forhold til befolkning (og ikke uføre under 40).
  • Iverksette en evaluering av VTAO-tiltaket
  • Sikre at valg av tiltak (VTA-skjermet eller VTA-ordinær) gjøres med utgangspunkt i den enkeltes behov og forutsetninger.
  • Sikre god kvalitet i VTA-ordinær ved at oppfølging av ansatte i tiltaket gjøres av personell fra Vekst- og attføringsbedrifter.
  • Sikre en sømløs overgang fra skole til arbeidsliv ved å gjøre Lærekandidatordningen slik den er organisert i Østfold, til en nasjonal ordning.

 

Publisert